Заедно за по-добър живот!

Медтех България има за цел да представлява общите интереси на индустрията на производителите и доставчици на медицински технологии в България .

Ние предоставяме актуална информация относно здравна политика, икономическа политика и регулаторни въпроси за нашите членове по специфичен за целевата група начин.

Нашите услуги включват също фирмени обучения, проучвания на продажбите, семинари и тръжни услуги.

С членство във Медтех България вие придобивате и членство в Асоциацията на индустрията за медицински технологии в Европа – Медтех Европа.

Ръководството на Медтех България е винаги нa ваше разположение за допълнителни дискусии.

Пълноправни членове

Пълноправни членове на Медтех България могат да бъдат местни или чуждестранни юридически и физически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, спазват Устава и Етичния кодекс и отговарят на най-високите професионални стандарти на бранша на производителите и търговците на медицински технологии, както и лица, които имат заслуги за развитието на бранша.

Пълноправни членове могат да станат само лица, които са били асоциирани членове.

Приемането на нов пълночлен на Медтех България става въз основа на писмена молба до управителния съвет, който я разглежда на свое редовно или извънредно заседание.

Кандидатурата за пълноправно членство трябва да бъде аргументирано подкрепена от друг пълноправен член на асоциацията, представена за одобрение пред Общото събрание.

Учредителите са пълноправни членове по право.

Асоциирани членове

Асоцииран член могат да бъдат местни или чуждестранни юридически и физически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, спазват Устава и Етичния кодекс и отговарят на най-високите професионални стандарти на бранша на производителите и търговците на медицински технологии, както и лица, които имат заслуги за развитието на бранша.

Асоциираните членове могат да присъстват на заседанията на Общото събрание, без право на глас, да участват в разисквания и да поставят дискусионни проблеми.

Асоциираните членове могат да участват в работните групи на Асоциацията, да правят предложения, разработки, да дават мнения и становища, да участват във всички прояви, събития и дейности организирани от Асоциацията.

Асоциираните членове не могат да бъдат избирани в ръководните органи на Асоциацията.

Регламент за приемане на нови членове

Регламент за приемане на Нови членове на Асоциацията

Кандидат – членовете заявяват желанието си да членуват в Асоциацията с писмено Заявление до Управителния съвет, с което потвърждава, че са запознати и одобряват Устава и другите нормативни документи на Асоциацията.

Молбата за членство се придружава от решение на съответния управителен орган на кандидатстващата организация за встъпването й в АСОЦИАЦИЯТА и пълномощно от управлението на фирмата, удостоверяващо, че дадено физическо лице представлява кандидата за член в Асоциацията.

Управителният съвет на МЕДТЕХ БЪЛГАРИЯ приема молбата и я представя за одобрение на първото Общо събрание, което се провежда след получаване на молбата. Управителният съвет има право да изисква допълнителна информация по точно определени точки от Устава. Желателно е молбата да бъде подадена не по‐малко от десет дни преди сесия на Общото събрание.

Общото събрание взема решение по молбата с обикновено мнозинство;

Управителният съвет уведомява писмено кандидата за взетото решение относно членството и в Асоциацията в седмодневен срок от датата на вземане на решението.

Документи

Необходимите документи за кандидатсване за членство:

Заявление за прием
Политика за поверителност